Glass Kitchen Backsplash Installation

Installed a glass backsplash in Ottawa kitchen